Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) týmto súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovávaním vyššie uvedených údajov.

Tento súhlas udeľujem na dobu 3 roky a to na účely jazykového kurzu a marketingové účely prevádzkovateľa. Prehlasujem, že som si vedomý/vedomá svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytnuté dobrovoľne.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať automatizovane prostredníctvom počítačových programov a v listinnej podobe.

Som si vedomý/vedomá, že poskytnutý súhlas môžem kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom na info@jazykovaskolatrnava.sk

Účel spracúvania osobných údajov: riadne vedenie účtovnej a daňovej evidencie.

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov najmä v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Príjemca: účtovník/daňový poradca.

Doba uchovávania: 10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny ani profilovanie sa nevykonáva.

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Aktualizácia 1.9.2022