VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Jazykové centrum BrainyJAM Trnava

v zastúpení spoločnosťami

PaedDr. Erika Rapavá (IČO: 48203777), Špačinská cesta 1596/138, 917 01 Trnava

Ing. Stanislav Rapavý (IČO: 44625057), Špačinská cesta 1596/138, 917 01 Trnava

LEMAD s.r.o. (IČO: 45327378), Špačinská cesta 1596/138, 917 01 Trnava

LEMAD SK s.r.o. (IČO: 54079292), Špačinská cesta 1596/138, 917 01 Trnava

ďalej len „Poskytovateľ“

Čl. I

Základné ustanovenia

 1. Táto časť všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) upravuje práva a povinnosti Poskytovateľa a účastníka kurzu (ďalej len „Účastník“), ktoré sa vzťahujú k zmluve o poskytovaní výučby (ďalej len „zmluva”), ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Obsah zmluvy tvorí registrácia do kurzu, VOP a cenník. Cenník sa nachádza na internetovej adrese: https://jazykovaskolatrnava.sk/cennik/
 3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Platnosť zmluvy končí uplynutím posledného dňa kurzu, na ktorý sa účastník prihlásil.

Čl. II

Uzavretie zmluvy

 1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Účastníkom vzniká zaregistrovaním do kurzu (ďalej len „registrácia“) Účastníkom a akceptáciou tejto prihlášky Poskytovateľom. Registráciu je možné vykonať elektronicky na internetových stránkach poskytovateľa: www.jazykovaskolatrnava.sk
 2. Registrácia je návrhom na uzatvorenie zmluvy medzi Poskytovateľom a Účastníkom.
 3. Akceptáciu registrácie zo strany Poskytovateľa je možné vykonať prostredníctvom akceptačného e-mailu.
 4. Zmluva medzi Poskytovateľom a Účastníkom vzniká registráciou zo strany Účastníka a jej akceptáciou zo strany Poskytovateľa.
 5. Každý účastník je povinný vyplniť údaje pri registrácii pravdivo. Účastníka mladšieho ako 18 rokov môže prihlásiť na štúdium výhradne jeho zákonný zástupca.

Čl. III

Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je odplatné poskytnutie výučby cudzích jazykov alebo iných predmetov (napr. ale nie len – matematika, fyzika, slovenský jazyk a ďalšie) Poskytovateľom (ďalej len „kurz“).
 2. Kurzy sa konajú prezenčnou formou v priestoroch na Špačinskej ceste 138 v Trnave alebo na Bernolákovej ulici 19 v Trnave prípadne online formou. Obe formy výučby, teda prezenčná aj online výučba, sú rovnocenné. 
 3. Účastník je o rozvrhu, teda počte vyučovacích hodín a čase ich konania v danom kurze a o prípadných zmenách rozvrhu informovaný vopred. Akákoľvek zmena rozvrhu si vyžaduje súhlas Účastníka.
 4. V cene kurzu nie sú zahrnuté učebné materiály. O cene potrebných učebných materiálov bude účastník informovaný vopred a ich cena bude pripočítaná k cene kurzu.

Čl. IV

Storno podmienky

 1. Poskytovateľ aj Účastník sú oprávnení ukončiť zmluvu o poskytovaní výučby dohodou alebo odstúpením.
 2. Odstúpením od zmluvy o poskytovaní výučby sa táto zmluva zrušuje od počiatku a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo sa medzi nimi plnilo, v prípade, ak to nebude možné, peňažný ekvivalent tohto plnenia. Odstúpenie si zmluvné strany prednostne doručujú písomne alebo e-mailom na adresu uvedenú v prihláške.
 3. Poskytovateľ aj Účastník sú oprávnení si vzájomné pohľadávky započítať po splnení podmienok uvedených v § 580 nasl. Občianskeho zákonníka. Na základe uvedeného je Účastník informovaný o povinnosti uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenie.

Čl. V

Komunikácia

 1. Účastník a Poskytovateľ budú komunikovať prostredníctvom aplikácie na internetovej stránke Poskytovateľa, e-mailu, SMS, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí. 
 2. Účastník je povinný používať kontaktné údaje zverejnené na internetových stránkach Poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje používať kontaktné údaje uvedené pri registrácii Účastníka.
 4. Účastník súhlasí, že faktúry za služby budú doručené e-mailom na adresu uvedenú pri registrácii.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za správny a úplný elektronický prenos správy elektronickej pošty a ani za omeškanie s jej doručením adresátovi.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za kontamináciu e-mailovej správy elektronickej pošty počítačovými vírusmi.
 7. Účastník sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa kontaktných údajov, najmä zmenu fakturačnej adresy, kontaktného e-mailu a telefónneho čísla.
 8. Ak zmluvná strana riadne a preukázateľne neoznámi zmenu e-mailovej adresy považuje sa akákoľvek komunikácia doručená druhou zmluvnou stranou na pôvodnú emailovú adresu za riadne doručenú, a to do momentu riadneho a preukázateľného oznámenia novej e-mailovej adresy.

Čl. VI
Platobné podmienky

 1. Cenu zvoleného kurzu podľa cenníka je Účastník povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa uvedený vo faktúre.
 2. Cena kurzu musí byť uhradená do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.
 3. Ceny v cenníku na internetovej stránke Poskytovateľa sú ceny konečné a sú uvedené vrátane DPH výlučne pre (i) Účastníkov – fyzické osoby nepodnikateľov a (ii) Účastníkov – fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktorí nie sú platcami DPH. Pre Účastníkov – fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktorí sú platcami DPH, sú ceny v Cenníku bez DPH a pre túto kategóriu účastníkov sa pripočíta DPH v príslušnej výške.
 4. V prípade, ak Účastník neuhradí cenu kurzu v lehote splatnosti, môže byť na chýbajúcu úhradu upozornený e-mailom a/alebo SMS správou.
 5. V prípade omeškania úhrady ceny kurzu je Poskytovateľ oprávnený uplatňovať si úroky z omeškania vo výške podľa platných predpisov.

Čl. VII

Práva a povinnosti Účastníka

 1. Ak Účastník individuálneho kurzu (individuálny kurz = 1 študent v kurze) zruší vyučovaciu hodinu do 20:00 dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa koná vyučovacia hodina, má Účastník po dohode s lektorom nárok na náhradnú hodinu, prípadne si ju môže preniesť do nasledujúceho fakturačného obdobia. Ak účastník zruší vyučovaciu hodinu po vyššie uvedenom termíne, považuje sa vyučovacia hodina za odučenú a Účastník nemá nárok na náhradnú hodinu. 
 2. Pri skupinových kurzoch (2 až 5 študentov v kurze) sa pri absencii Účastníka/Účastníkov náhradné hodiny neposkytujú. Hodina sa považuje za odučenú a Poskytovateľ má právo na náhradu v zmysle cenníka. V prípade vymeškania viacej ako 50% hodín v skupinovom kurze sa prípadná náhrada bude riešiť dohodou medzi Poskytovateľom a Účastníkom.
 3. Účastník môže prestúpiť v priebehu objednaného kurzu do iného kurzu Poskytovateľa. Podmienkou je voľná kapacita v kurze, do ktorého má Účastník záujem prestúpiť. V prípade, že Účastník prestupuje do drahšieho kurzu, je povinný doplatiť rozdiel ceny kurzu za zostávajúcu časť výučby. V prípade, ak Účastník prestupuje do lacnejšieho kurzu, Poskytovateľ mu rozdiel v cene kurzu vráti alikvotne k počtu vyčerpaných hodín.
 4. Účastník môže preniesť nevyčerpanú službu na inú osobu po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
 5. Účastník sa zaväzuje dodržiavať požiarne a ostatné bezpečnostné pravidlá, pokyny a postupy, vzťahujúce sa na priestory Poskytovateľa, v ktorých budú prebiehať jednotlivé kurzy a zaväzuje sa rešpektovať bezpečnostné pokyny Poskytovateľa.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo odcudzenie osobných vecí Účastníka v priestoroch Poskytovateľa.
 7. Vstup do priestorov Poskytovateľa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok je zakázaný. Poskytovateľ má právo požiadať Účastníka o vykonanie dychovej skúšky. O výsledku skúšky sa spíše protokol, ktorý obe strany potvrdia podpisom. V prípade pozitívneho výsledku dychovej skúšky môže Poskytovateľ odstúpiť od zmluvy o poskytovaní výučby.
 8. Účastník má nárok na vydanie potvrdenia o absolvovaní kurzu. Potvrdenia sa vydáva na žiadosť účastníka v tlačenej forme.

Čl. VIII

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ môže vyžadovať od Účastníka vykonanie znalostného testu za účelom jeho zaradenia do vhodnej úrovne kurzu.
 2. Jednotlivé kurzy nie sú viazané na konkrétnych lektorov a Poskytovateľ má právo kedykoľvek vymeniť lektora v kurze. Skutočnosť, že došlo v výmene lektora v kurze, nie je dôvodom k reklamácii zo strany Účastníka a neoprávňuje ho k vráteniu ceny kurzu.
 3. Po vzájomnej dohode s Účastníkom kurzu príp. jeho zákonným zástupcom môže Poskytovateľ v priebehu kurzu preradiť Účastníka, ktorého jazykové znalosti nezodpovedajú úrovni zvoleného kurzu, do iného kurzu, ktorého náročnosť lepšie zodpovedá jeho znalostiam. V prípade, ak je Účastník preradený do lacnejšieho kurzu, Poskytovateľ mu príslušný rozdiel v cene vráti. V prípade, že Účastník prestupuje do drahšieho kurzu, je povinný doplatiť príslušný rozdiel v cene kurzu.
 4. Ak dôjde k zrušeniu vyučovacej hodiny alebo hodín v rámci kurzu z dôvodov na strane Poskytovateľa uvedené hodiny budú poskytnuté v náhradnom termíne po dohode medzi Poskytovateľom a Účastníkom.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

 1. Ochrana osobných údajov, práva a povinnosti prevádzkovateľa a dotknutých fyzických osôb sa nachádzajú v samostatnom dokumente: Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je dostupný na internetovej stránke Poskytovateľa.
 2. Zaregistrovaním do kurzu Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a cenníkom a že poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov.
 3. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie VOP stane neplatné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmenu VOP aj s dátumom jej účinnosti je Poskytovateľ povinný zaslať elektronicky všetkým Účastníkom, s ktorými zmluvy o výučbe nezanikli. Ak Účastník so zmenou VOP nesúhlasí, má právo do 30 dní odo dňa doručenia zmeny VOP od zmluvy o výučbe odstúpiť.
 5. Znenie VOP je pre Účastníka a Poskytovateľa záväzné.

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.9.2022.